Nota legal

Vector D.A. S. L.

Av Madrid 88 ent 2
08028 Barcelona
Tlf. 93 4091007 - 93 4901404 
 Fax 93 4091535
Email  comercial@poliwin.es

CIF: B-62774419

Inscrita al registre mercantil de Barcelona: Tom 34.422, foli 1, full núm. B-249.376, inscripció 1a