LOPD

LOPD

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l'empresa mercantil VECTOR DA, SL, CIF: B-62774419, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 34.422, Foli 1 Fulla N º B-249376, Inscripció 1 ª. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei demanat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.poliwin.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a VECTOR DA, SL, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a VECTOR DA, SL o a tercers.

VECTOR DA, SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d'Internet de VECTOR DA, SL

Les pàgines d'Internet de VECTOR DA, SL poden contenir enllaços (links) a pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de VECTOR DA, SL o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de VECTOR DA, SL

Així mateix, per accedir als serveis que VECTOR DA, SL ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de VECTOR DA, SL, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en C. Sant Vicenç 2, 1 1, 08206 Sabadell (Barcelona), o bé, enviar un correu electrònic a comercial@poliwin.es .

Així mateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè VECTOR DA, SL pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a VECTOR DA, SL, A l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic comercial@poliwin.es , manifestant la seva voluntat.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per VECTOR DA, SL estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial, i són titularitat exclusiva de VECTOR DA, SL o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, VECTOR DA, SL no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant VECTOR DA, SL tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs a VECTOR DA, SL, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

VECTOR DA, SL ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, VECTOR DA, SL no pot garantir que, en tot moment i circumstància, aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. VECTOR DA, SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d'aquesta web.

VECTOR DA, SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas VECTOR DA, SL, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o empleats i, en general, el personal autoritzat, serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeix directa o indirectament, de l'ús i/o difusió de la web o de la informació adquirida o accedida per la través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

VECTOR DA, SL no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat, i a risc i ventura exclusiva de l'usuari. VECTOR DA, SL no recomana ni garanteix cap de la/es informació/ons obtinguda/es per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de VECTOR DA, SL com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de VECTOR DA, SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de VECTOR DA, SL, són propietat exclusiva d'aquesta, llevat que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per VECTOR DA, SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de VECTOR DA, SL l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de VECTOR DA, SL


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre.